Bibliotēka

Direktīvas 2012/27/ES ieviešana lielajos uzņēmumos

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem obligāti ir jāveic energoaudits, lai paaugstinātu uzņēmuma energoefektivitāti, samazinātu enerģijas patēriņu un celtu uzņēmumu konkurētspēju. Rakstā ir identificētas prasības Direktīva 2012/27/ES ieviešanai lielajos uzņēmumos: Skatīt rakstu

 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai I-III kārtu analīze

Šī konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

Skatīt rakstu

Pārskats par industriālo energoefektivitāti Latvijā 2014

Pētījuma mērķis - identificēt iespējamos enerģijas patēriņa samazināšanas scenārijus un noteikt energoefektivitātes pasākumu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību

Skatīt rakstu


Telpu gaisa apmaiņa un ēkas energoefektivitāte

Prezentācijā apskatīta ēku renovācijas ietekme uz iekštelpu gaisa kvalitāti. Analizēti vairāki salīdzinājumi starp dažadiem iekštelpu vēdināšanas variantiem, apskatīti ēku energoefektivitātes rādījumi pirms un pēc ēku renovācijas.
Prezentācijas autors - Dr.sc.ing Anatolijs Borodiņecs

Skatīt rakstu

 

Ilgtspējīga būvniecība un šī brīža aktualitātes

Ilgtspējīgas būvniecības aktualitātes visā pasaulē. Informācija par vispasaules zaļo ēku padomi, kas ietver sevī 90 zaļo ēku nacionālās padomes, kurās darbojas vairāk kā 5000 biedru 5 kontinentos.
Prezentācijas autore - Zane Sauka

Skatīt rakstu


Energoefektivitāte un ESKO: juridiskie aspekti

ESKO - Uzņēmums, kas īsteno energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus galalietotāja iekārtās vai telpās, un kura ieguldījumus apmaksā attiecībā uz līgumā atrunātu energoefektivitātes palielinājuma līmeni vai citu energoefektivitātes kritēriju (piemēram, finanšu ietaupījumu).
Prezentācijas autors - Sandis Bērtaitis

Skatīt rakstu

 

Industriālās energoefektivitātes projektu finansējums Latvijā un Eiropā

Kāpēc ESCO ir būtiskākais finanšu instruments t.sk. industriālās energoefektivitātes projektu finansēšanā? ESCO pavairo energoefektivitātes projektiem pieejamo grantu finansējumu 2-3 reizes!
Prezentācijas autors - Krišjānis Kalnciems

Skatīt rakstu

 


Siltuma atgūšana izmantojot absorbcijas tehnologiju rūpnieciskam pielietojumam

Absorbcijas dzesēšanas iekārtas atšķiras no kompresijas tipa dzesēšanas iekārtām ar to ka tiek izmantots nevis kompresors bet termisks vai/un ķīmisks process aukstuma radīšanā, lai saražotu aukstu ūdeni.
Prezentācijas autore - Daina Kona

Skatīt rakstu


Automātisko sistēmu piemēri sistēmu energoefektīvai ekspluatācijai

Apskatīta informācija par dažādu inženiersistēmu automātiskās vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu. Veikta iegūto datu analīze apskatīti vairāki reāli piemēri ar pirms un pēc scenārijiem.
Prezentācijas autors - Andris Krūmiņš

Skatīt rakstu


Ventilācijas sistēmu regulēšana un klimata sistēmu energoefektīva ekspluatācija

Sniegti dati par ventilācijas un klimata sistēmu balansēšanas ietekmi uz sistēmas ekspluatācijas izmaksām un vienkāršota projekta kvalitātes dzīves cikla analīze.
Prezentācijas autors - Dmitrijs Ivancovs

Skatīt rakstu


Energoefektīva elektrotīklu ekspluatācija, saspiestā gaisa sistēmas

Prezentācijā aprakstīta situācija elektroenerģijas patēriņa situācija Latvijā. Apskatīti galvenie elektroenerģijas zudumu cēloņi un to iespējamie novēršanas risinājumi. Analizēta saspiestā gaisa sistēma, zudumi tajā un aprakstītas sistēmas ierastās problēmas.
Prezentācijas autors - Kārlis Grīnbergs

Skatīt rakstu


Industriālā energoaudita aprēķina metode

Sniegta informācija par Eiropas Parlamenta izstrādātajām energoefektivitātes direktīvām un to prasībām. Prezentācijā aprakstīti ieguvumi no energoefektivitātes un energoaudita veikšanas struktūrshēma.
Prezentācijas autori - Kārlis Grīnbergs, Sandra Gusta

Skatīt rakstu


Notekūdeņu siltuma atgūšana

Menerga Latvija sniedz informāciju par iespējām atgūt siltumenerģiju no notekūdeņiem. Prezentācijā apskatīti arī reāli projekti un to sasniegtais ietaupījums..
Prezentācijas autore - Ērika Lešinska

Skatīt rakstu


Rūpnieciskā energoaudita pieredze Latvijā

Apskatīta rūpnieciskā energoaudita pārskata sagatavošanas metodika, norādīti 5 soļi, kas jāizpilda veicot rūpniecisko energoauditu. Prezentācijā analizēta arī likumdošana un uzskaitīti ieteikumi vispārējās industriālās energoefektivitātes situācijas uzlabošanai.
Prezentācijas autors - Andris Vulāns

Skatīt rakstu


Industriālās energoefektivitātes projektu realizācijas piemēri Latvijā 2010 - 2013

Prezentācijā analizēti 8 veiktie projekti industriālās energoefektivitātes sfērā, salīdzināti reālie ietaupījumi ar aprēķinos prognozētajiem.
Prezentācijas autore: Anda Kursiša

Skatīt rakstu


Industriālās energoefektivitātes pētījums - 2. Iespējamo scenāriju izvērtējums un rīcības plāns

Projekta mērķis ir identificēt būtiskākās problēmas Latvijā energoefektivitātes jomā, kā arī izstrādāt rīcības plānu energoefektivitātes pasākumu veicināšanai, energoefektivitātes celšanai ražošanas nozarēs, kas savukārt veicinās mērķa 20-20-20 sasniegšanu.

Skatīt rakstu


Industriālās energoefektivitātes pētījums - 1. Pārskats par industriālo energoefektivitāti Latvijā

Industriālās energoefektivitātes pētījuma mērķis bija izpētīt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu Latvijā, identificēt iespējamos enerģijas patēriņa samazināšanas scenārijus un noteikt energoefektivitātes pasākumu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

Skatīt rakstu


Partneri